Algemene Voorwaarden

ENERGIELABEL MERTENS

ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities

1. Binnen deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: – Energielabel Mertens de vennootschap onder firma Energielabel Mertens en Vangangelt ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 82663874.

  • Opdrachtgever: de wederpartij van Energielabel Mertens bij een overeenkomst.
  • Overeenkomst: een overeenkomst tussen Energielabel Mertens en opdrachtgever.

Algemeen

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Energielabel Mertens.

3. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing en dienen de overige bepalingen te worden uitgelegd op een wijze die het meest aansluit bij de nietige of vernietigde bepalingen.

.

Aanbiedingen en overeenkomsten

4. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

5. Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Energielabel Mertens niet tot nakoming van een deel van het in de aanbieding of offerte vermelde tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Met name van toepassing bij Vereniging van Eigenaars.

Vergoeding, prijs en kosten

7. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro’s en inclusief BTW, reiskosten en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is weergegeven en of overeengekomen.

Uitvoering van de Overeenkomst

8. Energielabel Mertens heeft een inspanningsverplichting en zal zich derhalve inspannen de overeenkomst correct uit te voeren. Er is geen resultaatverplichting, de uitkomst van het energielabel kan nooit reden zijn een factuur niet of slechts gedeeltelijk te voldoen.

9. Energielabel Mertens stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast.

10. Energielabel Mertens controleert de aanvraag van de opdrachtgever en keurt de bewijslast. Na opname en controle wordt op basis van het resultaat, “de energieprestatie berekening“, gerapporteerd en volgt registratie van het energielabel in de database. Energielabel Mertens verstrekt het label eenmalig aan de opdrachtgever.

Gegevens van het gebouw/deze woning worden in het monitoringsbestand opgenomen en zullen worden geregistreerd bij RVO. Ten behoeve van de borging van ons kwaliteitssysteem kan de certificatie instelling, samen met ons, een controle bezoek brengen aan dit gebouw/woning. Wij vragen uw medewerking hiervoor indien het voorkomt. Als de certificatie instelling geen toegang krijgt tot het gebouw/woning, dan wordt het rapport verwijderd uit het landelijk gegevensbestand van afgemelde rapporten. De opdrachtgever heeft het recht om het volledige projectdossier op te vragen.

11. De opdrachtgever verplicht zich jegens Energielabel Mertens tijdig de benodigde informatie te verstrekken voor een correcte uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Energielabel Mertens verstrekte informatie ook indien deze van derden afkomstig is. Opdrachtgever zal Energielabel Mertens voldoende tijd geven om op correcte wijze te reageren c.q. te registeren.

12. Alle risico’s door vertragingen, schaden en kosten voortvloeiende uit moeilijk bereikbare plaatsen komen voor rekening van de opdrachtgever.

13. Energielabel Mertens heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Annulering

14. Indien opdrachtgever de overeenkomst annuleert is hij gehouden conform onderstaande regeling een percentage van de overeengekomen prijs als annuleringskosten aan Energielabel Mertens te voldoen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding indien er aanvullende kosten zijn gemaakt. Annulering binnen 24 uur na opdracht verstrekking geen kosten. Indien Energielabel Mertens wel kosten heeft gemaakt dienen deze te worden vergoed, te denken valt aan vastleggen van de opdracht, opvragen en inzage documenten, inplannen tijd. Annuleren 10 dagen of korter voor uitvoering van de opdracht 50 %. Annuleren 3 dagen of korter voor uitvoering van de opdracht 100 %. Hoogste percentage van voorgaande geldt. Indien de opname van de woning heeft plaats gevonden is altijd het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd Annulering dient door opdrachtgever aantoonbaar te geschieden. Datum ontvangst annulering door Energielabel Mertens is bepalend.

15. In aanvulling van het daaromtrent in de wet bepaalde is van overmacht in ieder geval sprake in geval van niet-beschikbaarheid van voor de nakoming van de verplichting vereist personeel, zoals de Energieprestatie adviseur woningen (EP-W/B) NTA 88OO, het niet (correct of voldoende) leveren van zaken of diensten van toeleveranciers of onderaannemers van Energielabel Mertens ( bv. software ) en alle andere van buiten komende oorzaken, voorzien en onvoorzien, waarop Energielabel Mertens geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Energielabel Mertens niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zoals ongevallen, extreem slechte weersomstandigheden, brand, waterschade en overstromingen.

16. Energielabel Mertens heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Energielabel Mertens haar verbintenis had moeten nakomen.

17. Energielabel Mertens kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan zes weken, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.

18. Voor zoveel Energielabel Mertens ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Energielabel Mertens gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk in rekening te brengen. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Levering

19. Indien Energielabel Mertens een termijn voor levering van het energielabel heeft opgegeven, is deze altijd indicatief. Een opgegeven leveringstijd is dan ook nimmer een fatale termijn.

20. Indien de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd is uitgedrukt in dagen, wordt onder een dag verstaan een werkdag. Daar waar in deze overeenkomst gesproken wordt over dagen betreft het altijd werkdagen.

Aansprakelijkheid

21. Energielabel Mertens is nimmer aansprakelijk voor:

  • Indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade bijvoorbeeld door een verkeerd vastgesteld en of geregistreerd label, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Energielabel Mertens kan nimmer aansprakelijk zijn voor een lagere opbrengst van een verkochte en of verhuurde woning door de uitkomst van het energielabel ook indien het label verkeerd is bepaald en of geregistreerd. -Schade van welke aard ook doordat Energielabel Mertens is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens met name met betrekking tot verstrekte bouwkundige informatie;
  • Schade ten gevolge van omstandigheden die voorkomen hadden kunnen worden als opdrachtgever zelf voorzorgsmaatregelen had kunnen nemen ter voorkoming van die schade.

1. Indien Energielabel Mertens aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat opdrachtgever feitelijk voor de uitvoering van de overeenkomst aan Energielabel Mertens heeft betaald en of te betalen heeft. Indien er sprake is van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is Energielabel Mertens in geen geval aansprakelijk voor een bedrag dat hoger is dan de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Energielabel Mertens feitelijk uitkeert ter zake van de aanspraak.

2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Energielabel Mertens.

3. In geval van ontbinding van een overeenkomst komen op Energielabel Mertens nooit verplichtingen te rusten die ontvangen prestaties ongedaan moeten maken.

Betaling

22. Betaling dient te geschieden voordat het energielabel door Energielabel Mertens wordt verstrekt.

23. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1 % per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente hoger is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

In geval van liquidatie, faillissement of aanvragen daartoe, toelating tot schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van Energielabel Mertens op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

24. Opdrachtgever heeft niet het recht betalingsverplichtingen op te schorten. Opdrachtgever heeft niet het recht betalingsverplichtingen te verrekenen met vorderingen die opdrachtgever op Energielabel Mertens heeft.

Incassokosten

25. Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in het nakomen van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. In ieder geval is opdrachtgever de buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van het openstaande bedrag verschuldigd, met een minimum van € 40,– exclusief BTW.

26. Indien Energielabel Mertens hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zoals daadwerkelijk gemaakte juridische kosten, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Geschillen en toepasselijk recht

27. Op een overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

28. Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar Energielabel Mertens kantoor houdt, behoudens het recht van Energielabel Mertens de zaak aan te brengen bij de wettelijk bevoegde rechter.

BEL OF MAIL ONS
045-4052645 | info@mertensenergielabel.nl